Algemene voorwaarden Re.ady 2022

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van al onze diensten alsook op alle aanbiedingen van Re.ady.

1.         Definities

1.1.       Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.2.       Authenticatiemiddelen: de (combinatie van) gegevens en/of middelen waarmee Klant en Eindgebruiker zich bij Re.ady kunnen authentiseren, zoals de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.

1.3.       Consultancy Diensten: de advieswerkzaamheden van Re.ady, bijvoorbeeld gericht op de inrichting, de configuratie, de training en het projectmanagement van het Online Ontruimingsplan.

1.4.       Eindgebruiker: de eindgebruiker van het Online Ontruimingsplan, zoals een werknemer van Klant.

1.5.       Gebrek: het niet voldoen van het Online Ontruimingsplan aan de specificaties.

1.6.       Klant: de wederpartij van Re.ady in de Overeenkomst.

1.7.       Onderhoud: het herstel van Gebreken in het Online Ontruimingsplan en het ter beschikking stellen van eventuele nieuwe of verbeterde versies daarvan.

1.8.       Ondersteuning: de door Re.ady bij wijze van een helpdesk te verzorgen ondersteuning voor gebruikersvragen en het oplossen van Gebreken.

1.9.       Online Ontruimingsplan: het interactieve online ontruimingsplan dat door Re.ady via internet bij wijze van Software-as-a-Service (SaaS) aan Klant ter beschikking wordt gesteld.

1.10.     Overeenkomst: de overeenkomst tussen Re.ady en Klant strekkende tot levering van het Online Ontruimingsplan en/of Diensten door Re.ady aan Klant.

1.11.     Re.ady: Re.ady V.O.F

2.         Algemeen

2.1.       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Re.ady. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2.       Een Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de Overeenkomst door Klant. Voor Overeenkomsten die langs elektronische weg (bijvoorbeeld per e-mail) of telefonisch tot stand komen geldt dat die eerst tot stand komen nadat een opdracht van Klant door Re.ady schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) is bevestigd. Mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien en nadat deze expliciet schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) zijn bevestigd door Re.ady.

2.3.       In geval van onderlinge tegenstrijdigheid is de volgende rangorde van toepassing (meer specifiek gaat voor algemeen): (1) een Overeenkomst met eventuele bijlagen en de verwerkersovereenkomst en (2) deze Algemene Voorwaarden.

3.         Ter beschikking stellen Online Ontruimingsplan

3.1.       Re.ady zal het Online Ontruimingsplan ter beschikking stellen onder de voorwaarden zoals beschreven in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

3.2.       Re.ady zal aan Klant Authenticatiemiddelen beschikbaar stellen zodat Klant toegang heeft tot het Online Ontruimingsplan en zijn data. Klant kan vervolgens de Eindgebruiker in staat stellen een persoonlijk account aan te maken, zodat deze toegang krijgt tot het Online Ontruimingsplan.

3.3.       Klant en Eindgebruiker zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldige en persoonlijke gebruik en beheer van de Authenticatiemiddelen. Als een gebruiker zich door middel van de Authenticatiemiddelen toegang verschaft tot het Online Ontruimingsplan en de data, zal Re.ady ervan uit mogen gaan dat dit een geautoriseerde gebruiker is. Zodra Klant of Eindgebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Authenticatiemiddelen in handen zijn gekomen van onbevoegden, zal hij daarvan Re.ady op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting om zelf direct doeltreffende maatregelen te treffen door bijvoorbeeld het wachtwoord te wijzigen.

3.4.       Klant erkent dat Re.ady met het Online Ontruimingsplan enkel een interactief softwareplatform ter beschikking stelt om een ontruimingsplan op te stellen en deze via het internet aan Eindgebruikers beschikbaar te maken. Klant is zelf verantwoordelijk voor het realiseren van het daarin opgenomen ontruimingsplan, onder meer door het toevoegen van plattegronden, teksten, beeld- en geluidsmateriaal. Re.ady is zodoende niet aansprakelijk voor de onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van (de inhoud van) de met behulp van het Online Ontruimingsplan opgeslagen informatie en/of (persoons)gegevens. Klant vrijwaart Re.ady tegen aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat de door Klant en/of haar Eindgebruikers in het Online Ontruimingsplan opgeslagen gegevens, of de wijzigingen in, toevoegingen aan en/of het gebruik of andere verwerking van (persoons)gegevens en andere informatie door Klant en/of haar medewerkers onrechtmatig is.

3.5.       Klant begrijpt dat het Online Ontruimingsplan door hem aan Eindgebruikers ter beschikking gesteld wordt en er zodoende geen rechtstreekse contractuele relatie tussen Re.ady en Eindgebruikers tot stand komt. Klant is zodoende te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik dat door Eindgebruikers gemaakt wordt van het Online Ontruimingsplan en alle andere door of in opdracht van haar verrichte vormen van verwerking van de (persoons)gegevens in het Online Ontruimingsplan en daarbuiten. Klant is er zelf verantwoordelijk voor dat Eindgebruikers geen onrechtmatige gegevens verwerken of anderszins in het kader van het gebruik van het Online Ontruimingsplan inbreuk maakt (maken) op de rechten van derden. Klant staat in voor de naleving van deze Algemene Voorwaarden door Eindgebruikers, al dan niet door het aan Eindgebruikers opleggen van eigen voorwaarden voor het gebruik van het Online Ontruimingsplan die daarmee in lijn zijn.

3.6.       Klant realiseert zich dat de ongestoorde werking en beschikbaarheid van het Online Ontruimingsplan afhankelijk is van externe factoren zoals telecommunicatie en/of (internet-)verbindingen, browserversie en (besturings)systemen van de Klant en/of derden. Gelet op deze afhankelijkheden kan Re.ady niet garanderen dat het Online Ontruimingsplan te allen tijde foutloos, vrij van gebreken en zonder storingen zal functioneren.

3.7.       Mocht Re.ady ervan in kennis worden gesteld dat enige informatie die Klant en/of zijn medewerkers door middel van het Online Ontruimingsplan heeft c.q. heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan behoudt Re.ady zich het recht voor om die informatie onmiddellijk te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal Re.ady aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen. Klant vrijwaart Re.ady in dit verband voor alle aanspraken van haar medewerkers en/of derden, waaronder begrepen vorderingen tot schadevergoeding, die jegens Re.ady worden ingesteld.

4.         Verlenen van Consultancy Diensten

4.1.       Consultancy Diensten zullen door Re.ady in samenwerking met Klant plaatsvinden overeenkomstig de daartoe gemaakte afspraken in de Overeenkomst of een ander document (plan van aanpak of implementatieplan). Re.ady zal zich naar beste kunnen inspannen de Consultancy Diensten met zorg uit te voeren. Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, zijn de Consultancy Diensten diensten op basis van een inspanningsverbintenis.

4.2.       Klant zal in dit verband alle noodzakelijke medewerking verlenen aan Re.ady, waaronder begrepen het tijdig verstrekken van de door Re.ady gevraagde en benodigde informatie, en ook alle overige door Re.ady noodzakelijk geachte medewerking verlenen.

5.         Onderhoud en Ondersteuning

5.1.       Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, zal Re.ady Onderhoud plegen aan het Online Ontruimingsplan en biedt zij ter zake Ondersteuning.

5.2.       Re.ady behoudt zich het recht voor het Online Ontruimingsplan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van Onderhoud, aanpassingen van het Online Ontruimingsplan of het herstellen van eventuele Gebreken. Re.ady zal zich daarbij inspannen om Gebreken op te lossen. Re.ady zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten reguliere kantooruren (09:00 – 18.00 uur) laten plaatsvinden. Re.ady zal als gevolg van een dergelijke buitengebruikstelling nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

5.3.       Re.ady is niet gehouden tot het herstel van Gebreken. Indien een Gebrek het gevolg is van een gebruikersfout of onoordeelkundig gebruik, kan Re.ady voor het herstel van dat Gebrek een vergoeding van Klant verlangen.

5.4.       Onderhoud kan leiden tot een aanpassing, uitbreiding of beperking in functionaliteiten van het Online Ontruimingsplan. Dergelijke aanpassingen geven evenmin recht op enige schadevergoeding. In het geval dat een vernieuwde versie van het Online Ontruimingsplan nieuwe functionaliteiten bevat, kan Re.ady daarvoor extra kosten in rekening brengen. Klant is niet gehouden tot afname van deze nieuwe functionaliteit.

5.5.       Re.ady biedt een helpdesk voor Ondersteuning. Klant zal bij het gebruik van de helpdesk rekenschap geven aan de verantwoordelijkheid die zij heeft om klachten en gebreken zo gespecificeerd mogelijk en indien mogelijk reproduceerbaar te melden bij Re.ady. Re.ady spant zich in om alle vragen zo goed en tijdig mogelijk te beantwoorden. De contactgegevens van de helpdesk zijn te vinden op de website van Re.ady.

5.6.       Op verzoek van Klant biedt Re.ady een Service Level Agreement aan Klant aan met daarin gedetailleerde afspraken over onder meer beschikbaarheid, back-ups en service levels met betrekking tot het Online Ontruimingsplan.

6.         Vergoedingen en betaling

6.1.       Klant is voor het ter beschikking stellen van het Online Ontruimingsplan en/of de te leveren Consultancy Diensten de in de Overeenkomst overeengekomen vergoedingen verschuldigd. Alle door Re.ady genoemde bedragen en tarieven zijn in euro, exclusief btw en andere heffingen of leges van overheidswege.

6.2.       Indien Re.ady op verzoek van Klant aanvullende werkzaamheden uitvoert, komen deze werkzaamheden als meerwerk voor vergoeding in aanmerking. Dergelijke werkzaamheden zullen tegen de dan geldende uurtarieven op basis van nacalculatie door Re.ady worden uitgevoerd.

6.3.       Re.ady behoudt zich het recht voor al haar tarieven en vergoedingen jaarlijks per kalenderjaar te wijzigen. Daarnaast heeft Re.ady te allen tijde het recht aantoonbare prijsstijgingen van haar toeleveranciers, zoals haar hostingpartij, aan Klant door te berekenen.

6.4.       Klant zal de verschuldigde vergoedingen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen. Indien Klant in gebreke blijft van tijdige betaling, is Klant van rechtswege in verzuim. Onverminderd de wettelijke rechten van Re.ady ter zake, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten die Re.ady moet maken voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Klant, ten laste van Klant. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 350,00. Bij het uitblijven van tijdige betaling is Re.ady bovendien gerechtigd het Online Ontruimingsplan tijdelijk buiten gebruik te stellen. Tot een dergelijke buitengebruikstelling zal Re.ady pas overgaan nadat Klant middels een ingebrekestelling een redelijke termijn gegeven is alsnog tot betaling van het factuurbedrag over te gaan.

7.         Duur, beëindiging en gevolgen van beëindiging

7.1.       De (initiële) looptijd van de Overeenkomst is bepaald in de Overeenkomst. Wanneer daarin geen looptijd is bepaald, heeft de Overeenkomst een looptijd van drie (3) jaar. Tenzij anderszins is overeengekomen wordt de duur van de Overeenkomst na afloop van de initiële looptijd automatisch verlengd met telkens één (1) jaar.

7.2.       Tenzij anders is overeengekomen, geldt dat beide partijen de Overeenkomst kunnen opzeggen tegen het einde van de (verlengde) looptijd van de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie (3) kalendermaanden. Voortijdige en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Klant is niet mogelijk.

7.3.       Onverminderd wettelijke rechten, kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien de andere partij na een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn is gesteld voor zuivering van de tekortkoming, ook na die redelijke termijn te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.

7.4.       Beide partijen kunnen de overeenkomst zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de andere partij (a) al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt verleend, (b) in staat van faillissement komt te  verkeren, (c) haar onderneming geliquideerd of beëindigd wordt anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Re.ady is wegens de ontbinding als bedoeld in dit artikellid niet gehouden tot enige restitutie of schadevergoeding.

7.5.       Indien Klant op het moment van ontbinding het Online Ontruimingsplan en/of Consultancy Diensten door Re.ady ter uitvoering van de Overeenkomst naar behoren ter beschikking gesteld of geleverd heeft gekregen, blijven de daarmee samenhangende bedragen die Re.ady voor de ontbinding heeft gefactureerd onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

7.6.       Vanaf het moment van beëindiging van de Overeenkomst om welke reden en op welke grond ook, zal Klant – tenzij uitdrukkelijk anderszins wordt overeengekomen – het gebruik van het Online Ontruimingsplan stoppen.  Re.ady is in een dergelijk geval bovendien gerechtigd de toegang tot het Online Ontruimingsplan middels technische maatregelen te ontzeggen.

7.7.       Re.ady zal na kennisname van het eindigen van de Overeenkomst en op daartoe strekkend verzoek door Klant medewerking verlenen aan de soepele overstap naar een andere leverancier en/of software. Daaronder wordt in elk geval begrepen het ter beschikking stellen van de data van Klant aan Klant of een door Klant aangewezen derde. De kosten verbonden aan de werkzaamheden die voor Re.ady uit deze medewerking voortvloeien, zullen door Klant worden vergoed tegen de dan geldende uurtarieven van Re.ady.

7.8.       Indien gewenst door Klant, kan zij na het eindigen van de Overeenkomst aan Re.ady verzoeken om de Overeenkomst eenmalig te verlengen, tenzij anders is overeengekomen. Na akkoord daartoe van Re.ady zal Re.ady haar medewerking daaraan verlenen. Re.ady is gerechtigd aan dit verlengde gebruiksrecht andersluidende condities te verbinden dan onder de oorspronkelijke Overeenkomst bestonden. Zo kan Re.ady in een dergelijk geval verlangen dat Klant de Overeenkomst voor een bepaalde minimale termijn verlengt of voor het verlengde gebruiksrecht een afwijkende vergoeding vragen.

8.         Aansprakelijkheid

8.1.       De totale aansprakelijkheid van Re.ady voor schade die Klant lijdt doordat Re.ady tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst of uit welke anderen hoofde ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van Re.ady wordt uitgekeerd, althans tot maximaal de voor die Overeenkomst overeengekomen prijs (excl. btw). Indien sprake is van een Overeenkomst met een looptijd langer dan twaalf (12) maanden, wordt de voor de Overeenkomst overeengekomen prijs gesteld op het bedrag (excl. btw) dat over de laatste twaalf (12) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade door Re.ady onder die Overeenkomst aan Klant is gefactureerd en door Re.ady is ontvangen. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. redelijke kosten die Klant zou moeten maken om de prestatie van Re.ady aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Klant wordt ontbonden;
  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

8.2.       Aansprakelijkheid van Re.ady voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in elk geval verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant en verminking of verlies van data.

8.3.       De beperkingen van aansprakelijkheid uit dit artikel zijn niet van toepassing in geval de schade van Klant veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Re.ady, of in geval van aanspraken op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel.

8.4.       Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Re.ady in verzuim moet zijn en Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na het ontstaan daarvan bij Re.ady meldt. Verzuim van Re.ady kan slechts ontstaan nadat Opdrachtgever Re.ady een reële laatste kans geeft door middel van een schriftelijke ingebrekestelling, waarin een redelijke termijn voor de zuivering van de betreffende tekortkoming wordt gesteld en Re.ady ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Re.ady adequaat kan reageren.

9.         Overmacht

9.1.       Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit het toepasselijke recht, is Re.ady niet aansprakelijk voor enige schade, noch gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien de schade of niet-nakoming het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in dit licht onder meer verstaan: stroomstoring, uitval van internet- en/of andere telecommunicatieverbindingen, storingen in de elektriciteitsvoorziening en/of communicatienetwerken, computervirussen, een al dan niet toerekenbare tekortkoming van door Re.ady ingeschakelde derden, alsmede alle andere omstandigheden die buiten de controle van Re.ady liggen.

9.2.       Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee (2) maanden of met zekerheid ten minste zo lang zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien sprake is van een situatie van overmacht, zal de partij die zich daarop beroept daarvan onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de andere partij zo spoedig mogelijk mededeling doen.

10.       Intellectuele eigendom en vrijwaring

10.1.     Alle intellectuele eigendomsrechten op het door Re.ady ter beschikking gestelde Online Ontruimingsplan, alsmede op de door Re.ady geleverde Consultancy Diensten en resultaten daarvan, berusten uitsluitend bij Re.ady of diens licentiegevers.

10.2.     Het intellectuele eigendom op de door Klant en/of Eindgebruiker in het Online Ontruimingsplan ingevoerde gegevens, zoals plattegronden, teksten en beeld- en geluidsmateriaal blijft berusten bij Klant en/of Eindgebruiker.

10.3.     Klant verkrijgt uitsluitend voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor het in de Overeenkomst bepaalde aantal Eindgebruikers, een en ander onder de voorwaarde van volledige en tijdige nakoming door Klant van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden.

10.4.     Tenzij anderszins is overeengekomen in de Overeenkomst mag Klant het ter beschikking gestelde Online Ontruimingsplan uitsluitend in en ten behoeve van de eigen organisatie gebruiken voor het daarmee in de Overeenkomst beoogde doel. Enig ander gebruik, waaronder begrepen het ter beschikking stellen van het Online Ontruimingsplan aan derden, is zonder voorafgaande toestemming van Re.ady niet toegestaan.

10.5.     Re.ady vrijwaart Klant tegen elke rechtsvordering van een derde die gebaseerd is op de bewering dat het Online Ontruimingsplan inbreuk zou maken op een in Europa geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat Klant (a) Re.ady onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering; en (b) de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Re.ady. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Re.ady verlenen om zich, indien nodig in naam van Klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met gegevens die Klant in het Online Ontruimingsplan verwerkt heeft, althans wijzigingen daaraan heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat het Online Ontruimingsplan inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, of indien naar het oordeel van Re.ady een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Re.ady zo mogelijk zorg dragen dat Klant het geleverde ongestoord of functioneel gelijkwaardig kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreuk makende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van Klant. Indien Re.ady naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Klant het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal Re.ady de Overeenkomst met Klant opzeggen. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Re.ady wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van een derde is uitgesloten.

11.       Geheimhouding

11.1.     Klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van Re.ady die zij in het kader van de Overeenkomst of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Re.ady is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2.     Klant zal met haar personeelsleden en/of voor haar werkzame derden, die feitelijk toegang kunnen verkrijgen tot vertrouwelijke informatie, dezelfde geheimhoudingsplicht overeenkomen en staat jegens Re.ady in voor de nakoming daarvan door haar personeelsleden en/of derden en zal Re.ady schadeloos stellen voor alle schade die zij lijdt als gevolg van een onverhoopte schending daarvan.

12.       Verwerking van persoonsgegevens

12.1.     Voor zover Re.ady

in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt ter zake waarvan Klant de verantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), wordt Re.ady als verwerker in de zin van de AVG aangemerkt. Re.ady is uitsluitend bevoegd om deze persoonsgegevens te verwerken indien en voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de Overeenkomst. Re.ady zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken overeenkomstig een separaat af te sluiten verwerkersovereenkomst.

12.2.     Klant staat er jegens Re.ady voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van persoonsgegevens in het Online Ontruimingsplan overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving plaatsvindt, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. Klant vrijwaart Re.ady en zal haar volledig schadeloos stellen tegen elke rechtsvordering van (een) derde(n), uit welken hoofde dan ook, in verband met deze verwerking van persoonsgegevens.

  1. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en overige bepalingen

13.1.     Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende verbintenissen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt uitgesloten.

13.2.     Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij partijen in het kader van een specifiek geschil alsnog mediation of arbitrage overeenkomen.].

13.3.     Re.ady is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De meest actuele versie van de toepasselijke Algemene Voorwaarden is steeds te raadplegen op de website van Re.ady.

13.4.     Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Re.ady en Klant treden in dat geval in overleg, met het doel nieuwe bepalingen van zoveel als mogelijk dezelfde strekking ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

13.5.     Bepalingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval de bepalingen omtrent (i) intellectuele eigendom, (ii) geheimhouding, (iii) verwerking en gebruik van (persoons)gegevens, (iv) aansprakelijkheid en (v) toepasselijk recht en forumkeuze.