Algemene Voorwaarden-oud

Algemene Voorwaarden

Re.ady Algemene Voorwaarden versie januari 2021

Deze voorwaarden beschrijven de rechten en beperkingen die van toepassing zijn op het gebruik van de aan u geleverde producten en diensten van Re.ady.

Definities

“Content Provider” betekent organisaties of personen die Content schrijven voor het online ontruimingsplan. Deze Content wordt via de SaaS aan Eindgebruikers geleverd.

“SaaS” Software as a service, afgekort als SaaS, is software die als een online dienst wordt aangeboden. De klant hoeft de software niet aan te schaffen, maar sluit een contract per maand af, eventueel in combinatie met andere parameters. De SaaS-aanbieder zorgt voor installatie, onderhoud en beheer, de gebruiker benadert de software over het internet bij de SaaS-aanbieder.

“Fout” betekent het substantieel niet voldoen aan specificaties van de SaaS zoals schriftelijk overeengekomen. Van een fout is alleen sprake in het geval dat de Klant deze kan aantonen en in het geval dat deze reproduceerbaar is. De Klant is gehouden van fouten direct melding aan Re.ady te maken.

“Helpdesk” betekent de desk van Re.ady waar Klanten en Eindgebruikers van 09:00 tot 17:00 op werkdagen terecht kunnen met vragen over de SaaS.

“Onderhoud” betekent het onderhoud dat door Re.ady wordt verricht ten aanzien van de SaaS, waaronder begrepen ondersteuning door middel van de Helpdesk.

“SLA” betekent de service level agreement die tussen Partijen kan worden afgesloten ten behoeve van het Onderhoud en ondersteuning van de SaaS;

“Website” betekent de website Ready Bedrijfsveiligheid – online ontruimingsplan

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Re.ady en een Klant waarop Re.ady deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Het sluiten van een Overeenkomst met Re.ady houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert. Het gebruik maken van de Dienst door de Eindgebruiker houdt in dat ook de Eindgebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 2. De onderhavige Voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten met Re.ady, voor de uitvoering waarvan door Re.ady derden dienen te worden betrokken.
 3. In het geval dat één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Re.ady en de Klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij zal zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Deze afwijkingen gelden dan alleen voor de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 5. 5. Re.ady behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging via de Website en/of e-mail.

 

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst en Account

 1. Uitingen van Re.ady op welke wijze dan ook met betrekking tot de Dienst gelden altijd als een vrijblijvend aanbod.
 2. Een Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Re.ady de bevestiging van de Overeenkomst verstuurt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Een Klant/Eindgebruiker moet een Account aanmaken om toegang te hebben tot de Dienst. De Klant/Eindgebruiker dient over een persoonlijke Account te beschikken. Het is dus niet toegestaan om algemene Accounts aan te maken.
 4. De Klant/Eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn Account. De Klant/Eindgebruiker moet zijn persoonlijke wachtwoord en gebruikersnaam zorgvuldig bewaren en geheim houden. De Klant/Eindgebruiker garandeert Re.ady dat het wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en is zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. Re.ady is niet aansprakelijk voor schade voorvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden.
 5. De Klant/Eindgebruiker erkent dat Re.ady te allen tijde het recht heeft de toegang tot de Dienst en/of de SaaS tijdelijk of permanent te ontzeggen en het gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten of op te zeggen aan de Klant/Eindgebruiker die niet meerderjarig en handelingsbekwaam blijkt te zijn. Dit recht heeft Re.ady ook als de Klant/Eindgebruiker onjuiste gegevens heeft verstrekt dan wel zich niet aan één of meer bepalingen van deze Voorwaarden en Overeenkomst houdt. Dit onverminderd het recht van Re.ady op schadevergoeding.
 6. Re.ady of een bij de uitvoering van de Overeenkomst door Re.ady ingeschakelde derde is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van Accounts wordt gemaakt.
 7. De Klant zoals een Partner die namens Eindgebruikers de Overeenkomst met Re.ady sluit, is uitdrukkelijk verantwoordelijk voor het naleven door de Eindgebruikers van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

 

 

Artikel 3. Looptijd Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van drie (3) jaar tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Na het verstrijken van de termijn bedoeld in het vorige lid wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één (1) jaar. Dit tenzij één van beide partijen de Overeenkomst tenminste drie (3) maanden voor het einde van de dan lopende periode schriftelijk per aangetekende brief opzegt.
 3. In het geval dat de Overeenkomst is geëindigd, zal de Klant direct het gebruik van de SaaS staken en gestaakt houden. Daarnaast zal Klant na beëindiging van de Overeenkomst geen toegang meer hebben tot de SaaS en zijn gegevens. Re.ady zal bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan de Klant restitueren. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de content die aanwezig is in het online ontruimingsplan.
 4. De Klant heeft niet het recht de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
 5. Re.ady heeft het recht zijn aanspraken op betaling van vergoedingen op grond van de Overeenkomst aan een derde over te dragen. Re.ady is eveneens gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

 

Artikel 4. Gebruiksrecht

 1. Re.ady verleent aan de Klant/Eindgebruiker het niet-exclusieve recht om de SaaS gedurende de looptijd van de Overeenkomst te gebruiken. Hierbij geldt het in de Overeenkomst opgenomen aantal gebruikers. 2. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze Voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend.
 2. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend het door middel van een computer of soortgelijke gegevensverwerkende apparatuur in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van de SaaS door Eindgebruikers. Dit conform de daarbij behorende schriftelijke specificaties en instructies van Re.ady.

 

 1. Als Eindgebruikers worden uitsluitend beschouwd personen ten aanzien van wie uit de Overeenkomst ondubbelzinnig voortvloeit dat zij gerechtigd zijn tot gebruik van de SaaS.
 2. Het gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Klant van de voor de SaaS geldende vergoeding.
 3. Het is de Klant/Eindgebruiker niet toegestaan de SaaS geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur van derden of van Klant/Eindgebruiker zelf. Dit tenzij er hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verkregen van Re.ady.
 4. Het gebruiksrecht omvat slechts het gebruik van de SaaS en strekt zich niet uit tot de broncode van de SaaS. De broncode van de SaaS wordt niet aan de Klant ter beschikking gesteld.
 5. De Klant/Eindgebruiker mag de SaaS uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogde gebruik.

 

Artikel 5. Uitvoering

 1. Re.ady zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst steeds naar behoren te doen functioneren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst. Re.ady geeft echter geen enkele garantie ter zake.
 2. Re.ady mag ten behoeve van de Dienst samenwerken met SaaS leveranciers om koppelingen tot stand te brengen met de SaaS.
 3. Klant is zelf verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door Eindgebruikers, ongeacht of deze Eindgebruikers in een gezagsverhouding tot Klant staan.
 4. Klant bepaalt op welke wijze zij en haar Eindgebruikers van de Dienst gebruik maken.
 5. Re.ady kan de uitvoering van de Dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de SaaS. Re.ady is niet gehouden specifiek voor Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Dienst of SaaS te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 6. In het geval dat een vernieuwde versie van de SaaS nieuwe functionaliteiten bevat, kan Re.ady daarvoor extra kosten in rekening brengen. Klant is niet gehouden tot de afname van deze nieuwe functionaliteit
 7. Re.ady is niet gehouden Klant of de Eindgebruiker een fysieke drager met de in het kader van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking te stellen en te houden SaaS te verstrekken.
 8. Bij een functionaliteit van de Dienst is sprake van het gebruik van diensten van derden. De Klant kan aangeven geen gebruik te willen maken van deze functionaliteit.
 9. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Klant zal Re.ady steeds informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan.
 10. In het geval dat afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met het buitenbeschouwing laten van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud (zie ook artikel 8). Dit geldt ook voor omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Re.ady zijn gelegen. Behoudens tegenbewijs zal de door Re.ady gemeten beschikbaarheid en serviceniveau als volledig bewijs gelden.
 11. Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om via algemene accounts of op welke wijze dan ook meer Eindgebruikers gebruik te laten maken van de Dienst dan contractueel is overeengekomen.
 12. Re.ady biedt de Dienst aan op basis van “fair use”. Dit betekent dat er in beginsel geen beperkingen worden opgelegd aan de door Klant veroorzaakte belasting, tenzij anders aangegeven in de Overeenkomst. Re.ady behoudt zich wel het recht voor om bij excessief gebruik, dit is gebruik dat significant hoger ligt dan dat van de gemiddelde Klant, naar eigen inzicht -technische- maatregelen te treffen.
 13. Klant dient, direct na eerste kennisgeving door Re.ady van excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, maatregelen te treffen om hieraan een einde te maken. Re.ady is gerechtigd de levering van de Dienst en/of iedere andere op grond van de Overeenkomst uit te voeren verplichting op te schorten bij een voortdurend excessieve systeem- en/of netwerkbelasting
 14. In het geval er sprake is van een structureel excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, zullen partijen in overleg treden over de kosten hiervan.
 15. Partner/Klant/Eindgebruiker kan Re.ady altijd benaderen met wensen verband houdende met de Dienst. Re.ady is volledig vrij in hoe zij hiermee omgaat. Aan door Re.ady gerealiseerde wensen in welke vorm dan ook, kunnen door de inbrenger nooit enige rechten worden ontleend.

 

Artikel 6. Content

 1. Re.ady heeft het recht om met iedere Content Provider overeenkomsten te sluiten om zo Eindgebruikers de beschikking te geven over alle Content die zij wenst.
 2. De Content verkregen van een Content Provider is auteursrechtelijk beschermd en blijft altijd eigendom van de Content Provider.
 3. De Content is enkel voor gebruik in de interne organisatie en mag noch in zijn geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd, gekopieerd of gereproduceerd op welke wijze dan ook anders dan in het licht van de Overeenkomst.
 4. De opname of aanwezigheid van Content van derden binnen de SaaS dan wel de mogelijkheid om applicaties van derden te koppelen aan de SaaS van de Dienst impliceert niet dat Re.ady deze Content heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd. Re.ady is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van de Content Provider dan wel derden of voor enig gebruik hiervan door Eindgebruikers.
 5. Op het gebruik van Content van derde partijen kunnen algemene voorwaarden en/of privacy statements van die partijen van toepassing zijn. Door het gebruik maken van de Content, accepteert de Klant/Eindgebruiker deze algemene voorwaarden en/of privacy statements.
 6. De Klant vrijwaart Re.ady voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of gerelateerd aan aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met het gebruik door de Klant, of haar Eindgebruikers, van de SaaS van derden, inclusief enige handeling van de Klant/Eindgebruiker in strijd met de toepasselijke gebruiksvoorwaarden ten aanzien van de SaaS van derden of een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de SaaS van derden.

 

Artikel 7. Ondersteuning

 1. In het geval dat de dienstverlening aan Klant op grond van de Overeenkomst ook ondersteuning aan Eindgebruikers omvat, zal Re.ady telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de Overeenkomst genoemde SaaS en over het gebruik dat van de SaaS wordt gemaakt.
 2. Re.ady kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt ondersteuning uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Re.ady.
 4. Ondersteuning omvat in ieder geval uitdrukkelijk niet:

–              ondersteuning op locatie;

–              het op verzoek van Klant uitbreiden van de functionaliteit van de SaaS;

–              Werkzaamheden ten aanzien van externe databases van andere leveranciers dan Re.ady;

–              installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst omschreven diensten;

–              ondersteuning voor (bedienings-) SaaS van andere producenten dan Re.ady;

–              advies/consultancy anders dan over het gebruik en het functioneren van de in de Overeenkomst genoemde SaaS en over het gebruik dat van de Dienst wordt gemaakt;

–              ondersteuning in een omgeving die volgens de systeemvereisten niet ondersteund wordt.

 

 1. In het kader van het leveren van ondersteuning is Re.ady gerechtigd de gegevens van Klant welke deze in de SaaS heeft ingebracht in te zien.
 2. In het geval dat Re.ady in opdracht van Klant toch werkzaamheden verricht welke niet zijn overeengekomen dan wel in lid 4 worden genoemd, zal Re.ady deze werkzaamheden naast de reguliere vergoedingen aan Klant apart in rekening brengen conform de op dat moment bij Re.ady geldende prijzen en gemaakte kosten.

 

Artikel 8. Adviesdiensten

 1. Re.ady kan indien schriftelijk overeengekomen adviesdiensten leveren.
 2. Re.ady zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 3. Alle diensten van Re.ady worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 4. Indien een Overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Re.ady steeds gerechtigd na overleg met Klant deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat Klant maakt van een door Re.ady afgegeven advies steeds voor rekening en risico van de Klant.

 

Artikel 9. Onderhoud

 1. Re.ady kan de SaaS geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Re.ady zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na kennisgeving aan Klant.
 2. Re.ady staat er niet voor in dat de in het kader van de uitvoering van de SaaS aan de Klant ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden SaaS zonder Fouten is en zonder onderbrekingen functioneert.
 3. Re.ady kan niet garanderen dat Fouten zich niet zullen voordoen en dat deze opgelost zullen worden. Wel zal Re.ady zich inspannen eventuele Fouten in Diensten zo spoedig mogelijk te herstellen.
 4. Re.ady is nooit gehouden kosteloos Fouten te herstellen. In het geval dat sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de Klant, gebruik in strijd met de Overeenkomst of deze Voorwaarden of een andere niet aan Re.ady toe te rekenen oorzaak.
 5. Re.ady is steeds gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de SaaS aan te brengen. Re.ady is nooit gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

 

Artikel 10. Verplichtingen Klant

 1. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige SaaS, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet-)verbindingen noodzakelijk om van de SaaS gebruik te kunnen maken.
 2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen om zijn apparatuur, SaaS en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.
 3. De Klant staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met Re.ady die de normale werking van de Dienst en/of de SaaS kan verstoren, noch gegevens naar Re.ady verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van Re.ady onevenredig zwaar kunnen belasten.
 4. De Klant garandeert ook dat hij (de functionaliteiten van) de SaaS niet zal gebruiken om:

–              gegevens die virussen, worms, spyware, malware bevat, of elke andere gelijkaardige schadelijke programma’s te downloaden, te verzenden of te verspreiden;

–              inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten op grond van de Europese richtlijn 96/9 betreffende de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten);

–              (virtuele)diefstal te plegen;

–              onrechtmatige en/of strafbare verspreiding te verrichten van geheime of vertrouwelijke informatie;

–              onrechtmatige of strafbare verspreiding te verrichten van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. mailbommen;

–              seksuele intimidatie te plegen of het op andere wijze lastig vallen van personen;

–              te hacken: het zonder toestemming binnendringen van de SaaS/Dienst en/of andere computers of computersystemen op het internet;

–              het verspreiden van virussen of het op andere wijze opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag.

5             Indien Re.ady een redelijk vermoeden heeft dat Klant één van de in deze algemene voorwaarden genoemde restricties/verboden schendt, is Re.ady gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om aan deze schending een eind te maken. Re.ady zal Klant op de hoogte stellen van eventuele maatregelen. Re.ady is echter nimmer gehouden tot enige schadevergoeding als gevolg van deze maatregelen.

 

Artikel 11. Tarieven

 1. De Klant is op grond van de Overeenkomst een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is afhankelijk van de betreffende SaaS/aantal locaties en wordt nader bepaald in de Overeenkomst/opdrachtbevestiging.
 2. De vergoeding is verschuldigd ongeacht of de Klant/Eindgebruiker gebruik maakt van de SaaS.
 3. Alle prijzen zijn exclusief servicekosten en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient Klant alle betalingen in euro’s te voldoen.
 4. Re.ady is gerechtigd na tenminste twee (2) maanden na bekendmaking de geldende prijzen en tarieven aan te passen. In het geval dat Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Klant gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Klant komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe in het geval de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van de index zakelijke dienstverlening of soortgelijke maatstaf.
 5. De overeengekomen dienstverlening mag door Klant uitsluitend in zijn eigen bedrijf worden gebruikt en voor een bepaald aantal Eindgebruikers waarvoor een locatie is aangemaakt.
 6. Re.ady kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 12. Betaling

 1. Betaling dient steeds plaats te vinden op de door Re.ady aangegeven wijze binnen veertien dagen na factuurdatum.
 2. In het geval dat de Klant in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. In het geval dat de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van € 125,00. In het geval dat Re.ady echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
 4. Re.ady heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 13. Opschorting en Ontbinding

 1. Klant en Re.ady zijn te allen tijde bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen In het geval dat Klant of Re.ady:

–              in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;

–              surseance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend.

 1. De in lid 1 genoemde situaties dienen te worden aangetoond met bewijsstukken.
 2. Bij de in lid 1 genoemde situaties heeft de eindgebruiker het recht om de content te downloaden.
 3. Re.ady is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, in het geval dat:

–              Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–              na het sluiten van de Overeenkomst Re.ady ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;

–              in het geval dat de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–              in het geval dat door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Re.ady kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 1. In het geval dat de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Re.ady op de Klant onmiddellijk opeisbaar. In het geval dat Re.ady de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Re.ady is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Re.ady.
 2. De aansprakelijkheid van Re.ady wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts in het geval dat de Klant/Eindgebruiker Re.ady direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt. Hierbij moet dan aan Re.ady een redelijke termijn voor het zuiveren van de tekortkoming worden gesteld waarbij Re.ady ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Re.ady in staat is adequaat te reageren.
 3. De totale aansprakelijkheid van Re.ady wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) bedongen voor één (1) jaar. In het geval dat de toerekenbare tekortkoming ziet op een door een afzonderlijke Eindgebruiker geleden schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade van die Eindgebruiker tot maximaal het bedrag van de voor die Eindgebruiker in de Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) voor één (1) jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 10.000,00 (tienduizend Euro). Bovendien is de aansprakelijkheid van Re.ady in zijn geheel beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 4. Re.ady is in het geval dat er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot zuivere vermogensschade, gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van (klant)gegevens, goodwill, schade als gevolg van aanspraken van Eindgebruikers, opdrachtgevers van Klant, verminking of verlies van data) dan door Klant/Eindgebruiker geleden directe vermogensschade is Re.ady niet aansprakelijk.
 5. De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen in het geval dat en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Re.ady of diens leidinggevenden.
 6. Klant vrijwaart Re.ady voor alle aanspraken die derden tegenover Re.ady pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Re.ady van de Overeenkomst.
 7. Voor de (resultaten van toepassing van de) inhoud van de Content is Re.ady niet aansprakelijk.
 8. Re.ady aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade van welke aard ook geleden door Klant/Eindgebruiker verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet-juist of het tijdelijk niet-volledig beschikbaar zijn van de SaaS.
 9. Re.ady is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van telecommunicatiefaciliteiten zoals internet.
 10. Re.ady is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Klant/Eindgebruiker verband houdende met down time, het (niet) functioneren van programmatuur van Klant/Eindgebruiker of van derden, van apparatuur van Klant/Eindgebruiker, Re.ady of derden, of van internetverbindingen van Klant/Eindgebruiker, Re.ady of derden.
 11. Re.ady aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet-juist, het niet-volledig of het niet-tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die via de SaaS bij Re.ady worden geplaatst.
 12. Re.ady is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van data welke veroorzaakt is door handelingen en/of tekortkomingen aan de kant van de hosting provider.
 13. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Re.ady vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 15. Overmacht

 1. Re.ady is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Klant in het geval dat hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Re.ady geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Re.ady niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Tot overmacht wordt ook in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de dienstverlening via internet, storingen in systemen die deel uit maken van het internet, storingen in de telecommunicatie, infrastructuur, computerinbraak en uitval van elektriciteitsvoorzieningen. Deze bepaling geldt niet alleen ten aanzien van Re.ady maar tevens ten behoeve van de door Re.ady ingeschakelde hosting provider.
 3. Re.ady kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. In het geval dat deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is iedere partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 16. Geheimhouding en persoonsgegevens

 1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel hem daartoe verplicht, is Re.ady verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Klant. De Klant kan hiervoor een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Behoudens schriftelijke toestemming van de Klant heeft Re.ady niet het recht de vertrouwelijke informatie die aan hem door de Klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Re.ady voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 3. In het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, zal Re.ady persoonsgegevens van de Klant verwerken. Re.ady doet dit in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving alsmede haar privacy statement welke op de Website te raadplegen is.
 4. Re.ady verstuurt digitale nieuwsbrieven aan haar Klanten en Eindgebruikers. Klant en Eindgebruiker kunnen zich te allen tijde zich hiervoor afmelden.
 5. In het kader van de uitvoering van de Dienst zal Re.ady tevens persoonsgegevens verwerken van Eindgebruikers. Re.ady kwalificeert wat deze verwerking betreft als een bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 6. Klant garandeert dat zij volledig aan alle wettelijke verplichtingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, voldoet en dat zij gerechtigd is om Re.ady als (sub)bewerker van de betreffende persoonsgegevens in te schakelen. Klant garandeert tevens dat zij gerechtigd is Re.ady het recht te verlenen om zelf (sub)bewerkers in te schakelen. Klant vrijwaart Re.ady volledig tegen alle claims van derde partijen die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van persoonsgegevens door Re.ady en/of die het gevolg zijn van de schending van bovengenoemde garanties door Klant.
 7. Re.ady spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen en de gegevensoverdracht tussen Klant en Re.ady te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Re.ady legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de stand van de techniek. Klant verklaart kennis te hebben genomen van de door Re.ady genomen maatregelen en te hebben vastgesteld dat die maatregelen een passend beveiligingsniveau garanderen ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Klant vrijwaart Re.ady volledig tegen alle claims van derde partijen, die op enigerlei wijze gebaseerd zijn op de stelling dat de door Re.ady getroffen technische en organisatorische maatregelen niet passend en/of afdoende zijn.
 8. De in dit artikel opgenomen bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kwalificeren als een bewerkersovereenkomst als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 17. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Dienst, SaaS, databestanden of andere zaken, berusten uitsluitend bij Re.ady. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Een aan Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
 2. De intellectuele eigendomsrechten van de Content berusten bij de Content Provider.
 3. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de SaaS en Content te verwijderen of te wijzigen.
 4. Het is Re.ady toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de SaaS of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de SaaS. Het is Klant niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.
 5. Het is Klant niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinnen van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van de Re.ady.
 6. Re.ady heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.
 7. In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Klant een boete van € 10.000,00 (tienduizend euro), voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die Re.ady geldend kan maken.

 

Artikel 18. Communicatie

 1. Communicatie tussen Klant en Re.ady kan elektronisch plaatsvinden, behalve voor zover daarvan in overeenkomsten met Klant, in deze Voorwaarden of in de wet wordt afgeweken. De door Re.ady opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Klant.
 2. Elektronische communicatie door Re.ady aan Klant wordt geacht door Klant te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door Klant wordt bewezen. Voor zover de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Klant komt dit voor risico van Klant, ook in het geval dat de e-mailbox bij een derde gehuisvest is.

 

 

 

Artikel 19. Toepasselijk recht en Voorwaarden

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Klant en Re.ady is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage bij de stichting DigiTrage, gevestigd te Utrecht.
 3. De procedure verloopt via www.digitrage.nl in overeenstemming met het Procesreglement van de stichting DigiTrage. Het Procesreglement is op voornoemde website gepubliceerd. Het Procesreglement kan ook bij Re.ady worden opgevraagd en maakt deel uit van de Overeenkomst.
 4. Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot de bevoegde burgerlijk rechter, zolang het geschil niet is voorgelegd aan de stichting DigiTrage.
 5. In het geval Re.ady een geschil voorlegt aan de stichting DigiTrage maar de Klant geeft de voorkeur aan een procedure bij de burgerlijk rechter, moet dit door de Klant binnen één maand na voorlegging schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Deze bepaling is enkel van toepassing voor de Klant welke in de hoedanigheid van consument de Overeenkomst heeft gesloten.
 6. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08118746 en zullen door Re.ady op verzoek kosteloos worden toegezonden.
 7. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Re.ady.
 8. De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.